Καλάθι Αγορών

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία

Α. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Gusto Products Ο.Ε. εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων, επί της Π.Ο. Λαρίσης Καρδίτσης, Τρίκαλα 421 31 και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών καφεστίασης.

B. ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Gusto Products Ο.Ε. συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Gusto Products Ο.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Η Gusto Products Ο.Ε. προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και  για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η Gusto Products Ο.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Άλλα στοιχεία (ΑΦΜ)

Συναλλακτική συμπεριφορά

Δ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Gusto Products Ο.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα ως άνω δεδομένα σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση πάντα την νεα νομοθεσία .

Η Gusto Products Ο.Ε. δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές  παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν.

Ε. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη Gusto Products Ο.Ε., είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας  και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό,  σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία   δε δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία   δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η εταιρεία  έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τη εταιρεία   για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όροι και Προϋποθέσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας Gusto Products Ο.Ε. 

Ηλεκτρονική Σελίδα εταιρείας

Η εταιρεία Gusto Products Ο.Ε.  διατηρεί την ηλεκτρονική σελίδα www.gustoproducts.gr μέσω της οποίας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Η εταιρεία  δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρούν στη συγκεκριμένη σελίδα και τα οποία διατηρεί για εύλογο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας αυτής υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Gusto Products Ο.Ε. λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. Ως  επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρεία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης, όπως αυτές περιγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα. Η εταιρεία  ενημερώνει ότι κάθε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική της σελίδα από τους ίδιους τους χρήστες γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς τους ακόλουθους σκοπούς: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Επιπρόσθετα, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Επίσης τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για όλους τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Γ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης οφείλει, πριν την επίσκεψη στην ηλεκτρονική σελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής, να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε περίπτωση διαφωνίας του να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της σελίδας. Η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη, συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρεία, συμμορφούμενη με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητά από όλους τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που οι ίδιοι καταχωρούν στην ηλεκτρονική της σελίδα, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δίνοντας τη συγκατάθεσή του ο χρήστης, συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τον αφορούν, προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη δοθείσα συγκατάθεσή του. Επιπρόσθετα, μπορεί να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν αυτό συμβαίνει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά,

β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν

γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

δ) το δικαίωμα να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τη εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κάτωθι όρο ΣΤ.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ Gusto Products Ο.Ε.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις ή/και για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Z. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η εταιρεία   δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτές να απέχει από τη χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την σελίδα και τις υπηρεσίες αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, για κάθε, δε,  διαφορά ή αξίωση που  πηγάζει από αυτούς ή από τη χρήση αυτών αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Τρικάλων.

Το παρόν κείμενο αποτελεί το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο ίσως μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση, δε, οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των δυο κειμένων, το ελληνικό κείμενο θα επικρατεί.

E-mail παραπόνων: [email protected]

Τα στοιχεία της εταιρεία είναι :

Gusto Products Ο.Ε.
Π.Ο. Λαρίσης Καρδίτσης, Τρίκαλα 42131
Α.Φ.Μ. 998214570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 10571353000
Δραστηριότητα: Εμπόριο καφέ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων
Τηλ. 2431076775

——————————————————————————————————–

Τραπεζικοί λογαριασμοί:
Αlpha Βank : GR750140 3320332002002001783
Εurobank : GR1002602330000110201274857
Εθνική : GR6301104770000047744091084
Piraeus Bank : GR82 0172 6110 0056 1107 1705 193
Viva Wallet: GR4370100000000928443847907


ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά

Για παραγγελίες άνω των 50€

Εύκολες επιστροφές

χρημάτων εντός 14 ημερών

Ταχεία αποστολή

εντός Ελλάδας και ΕΕ

Ασφαλείς πληρωμές

PayPal / MasterCard / Visa